براي پاك كردن كليه سطوح خارجي موتور در انواع وسايل نقليه
سبك و سنگين...

 

براي پاك كردن كليه سطوح خارجي موتور در انواع وسايل نقليه سبك
 و سنگين ...

برای تمیز کردن آسان و زدودن چربی از کاربراتور، سوپاپ دریچه گاز، انژکتور، سیستم
 استپر موتور و غیره میباشد ...